Licznik odwiedzin

17436579
Od 2011 roku
17436579

Hymn 28. ŚDM "Nadzieja poranka" - oficjalne tłumaczenie

1. Wiem, że od zawsze jestem dotknięty; swój znak mi dał Zbawiciel mój, który ze wzgórza Corcovado świat obejmuje miłością swą.

Refren: Chrystus nas zaprasza: "Przyjdźcie, przyjaciele!" Chrystus nas posyła: "Bądźcie misjonarzami!"

2. Oto młodzież, oto wiosna: ona nadzieją poranka jest; kto usłyszy to wezwanie, ten przyjmie wiary dar! Niech marzenie nam się ziści, aby lepszym stał się świat! Żadnych wojen, nienawiści, pokój, dobro niech na zawsze trwa.

3. Tu od wschodu do zachodu drzwi do domu są otwarte, nasza ziemia nie ma murów, nasza miłość bezgraniczna jest! Rozrzuceni gdzieś po świecie w sercach mamy ten sam żar. To Twoja łaska nas podtrzymuje wiernymi czyni Tobie, Panie nasz!


4. Odpowiadając na Twe wezwanie: "Idźcie i czyńcie, pośród narodów, nowy lud Boży, w jedności wiary, by serca swe oddali Mi!" Głosimy wszystkim Twą Ewangelię, by przemieniony był każdy z nas, by stary człowiek mógł stać się nowym. Oto nadchodzi już nowy świat!

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)