Licznik odwiedzin

17448862
Od 2011 roku
17448862

Benedykt XVI zamyka Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów potwierdzając pilność nowej ewangelizacji

W homilii podczas Mszy św. na zakończenie Synodu Biskupów, której Papież przewodniczył w Bazylice św. Piotra w niedzielę rano, 28 października, raz jeszcze potwierdził on, że trzeba „pilnie głosić na nowo Chrystusa tam, gdzie osłabło światło wiary, i ożywić Boży ogień”. Znalazły echo w homilii Benedykta XVI – która skupiała się głównie na postaci niewidomego Bartymeusza – tematy poruszane podczas trzytygodniowych prac XIII Zgromadzenia Generalnego.

Komentując ten fragment Ewangelii św. Marka, mówiący o cudownym uzdrowieniu, jakiego Jezus dokonał przed męką, Papież wyjaśnił, że nie jest rzeczą przypadkową to, iż mowa jest o osobie, której „oczy utraciły światło. Wiemy – dodał – że stan ślepoty symbolizuje człowieka, który potrzebuje światła Bożego, światła wiary, aby naprawdę poznać rzeczywistość i iść drogą życia”. Jest więc „istotne, aby uznać się za niewidomych, potrzebujących tego światła, w przeciwnym wypadku pozostaje się na zawsze ślepym”. A zatem Bartymeusz jest wzorem: „reprezentuje człowieka, który uznaje własną niegodziwość i woła do Pana z ufnością, że zostanie uzdrowiony”. I tak „w spotkaniu z Chrystusem, przeżytym z wiarą”, „odzyskuje na nowo światło, które utracił, a wraz z nim pełnię swojej godności”.

Czytaj więcej...

Synod uściśla, czym jest nowa ewangelizacja

Nowa ewangelizacja jest skuteczna w takiej mierze, w jakiej w Kościele zostaje ożywiona wiara, przeżywana przede wszystkim jako indywidualne doświadczenie spotkania Jezusa z Nazaretu. Przekonanie to jest bardzo rozpowszechnione wśród ojców synodalnych, którzy przedstawili je w różnych formach myślowych i językowych, właściwych kulturom,  które reprezentują.  W pewien sposób to właśnie przekonanie było punktem wyjścia drugiego tygodnia obrad synodalnych, poświęconego w szczególności precyzowaniu, czym jest nowa ewangelizacja, jak można ją realizować w kulturowym pluralizmie i w wierze jedynego przesłania chrześcijańskiego; w sytuacjach, gdzie chrześcijanie są mniejszością religijną, w warunkach  pokoju i wojny, kryzysu ekonomicznego i dobrobytu, ubóstwa i choroby.

Czytaj więcej...

Confessio i caritas są filarami ewangelizacji. Droga nowej ewangelizacji również musi przebiegać w tych zatem kierunkach. Z takimi wskazówkami Benedykta XVI – zawartymi w improwizowanym rozważaniu, wygłoszonym podczas odmawiania modlitwy przedpołudniowej z ojcami zgromadzonymi w Watykanie w poniedziałek 8 października rano - rozpoczęły się prace XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, zwołanego, by rozważać temat «Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary».

I tak Papież – który wczoraj, podczas inauguracyjnej Mszy św. przypomniał zgromadzeniu, że «Kościół istnieje po to, by ewangelizować», oraz omówił sens i istotę misji — dziś rano wytyczył kierunki działania chrześcijanina, który jest powołany do szerzenia w świecie Ewangelii, która nie jest niczym innym niż Słowo Boże, a raczej «Bogiem, który mówi do człowieka», który uobecnia się wśród ludzi, by ich odkupić i zbawić. Poprzez Ewangelię Bóg «pokazuje, że jest żywy» jeszcze dziś, «przerywa wielką ciszę», «otwiera drzwi wygnania».

Czytaj więcej...

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» Czas misji Kościoła rozpoczynają te słowa Zmartwychwstałego, przytoczone w końcowej części Ewangelii św. Marka (16, 15). Kościół istnieje, ażeby ewangelizować, głosić zawsze i wszędzie «dobrą nowinę» wszystkim ludziom.

Mandat pozostaje ten sam, tak jak Jezus Chrystus, «wczoraj i dziś, ten sam także na wieki» (Hbr 13, 8), i Jego Ewangelia. Zmieniają się natomiast odbiorcy oraz warunki społeczne, kulturowe, polityczne i religijne, w których żyją.

Czytaj więcej...

Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji (łac. Pontificium Consilium de Nova Evangelizatione Promovenda) jest jedną z dykasterii Kurii Rzymskiej działających przy Stolicy Apostolskiej. Zadaniem Rady jest promowanie odnowionej ewangelizacji w krajach, które już usłyszały pierwsze głoszenie wiary i gdzie od wieków istnieją Kościoły, lecz teraz doświadcza się "postępującej sekularyzacji społeczeństwa i swoistego zaniku wrażliwości na Boga". Zajmuje się studiowaniem możliwości używania nowych form komunikacji jako instrumentów "nowej ewangelizacji".

Od 2010 roku funkcję prefekta pełni kardynał Rino Fisichella.

Papież Benedykt XVI ogłosił powstanie Rady w czerwcu 2010. Jest to zatem najmłodsza z instytucji w kurii rzymskiej. W październiku 2010 na mocy motu proprio Ubicumque et Semper Rada została oficjalnie erygowana.

Wikipedia

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)