Licznik odwiedzin

17449059
Od 2011 roku
17449059

Nowa ewangelizacja a aktualność nauczania Jezusa

Nowa ewangelizacja nie polega na głoszeniu nowego przesłania, odmiennego od tego co zawsze, ani też po prostu na stosowaniu nowych strategii czy nowych, atrakcyjnych metod, by przyciągnąć ludzi. W rzeczywistości ma być to powrót do „pierwotnej miłości”, o której mówi księga Apokalipsy, kiedy gani Kościół w Efezie. Nowa ewangelizacja winna być ukierunkowana na to, by zachęcać ludzi dzisiejszego zsekularyzowanego społeczeństwa do przeżywania na nowo radości z obecności i bliskości miłości Boga w ich życiu. Chodzi o powrót do świeżości Ewangelii i o to, by dać się zadziwić i zachwycić słowem samego Jezusa, tak jak działo się to, kiedy On rozpoczął swoje życie publiczne, a słuchający go ludzie zapytywali się: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą”, i zdumiewali się czynami Jezusa (por. Mk 1, 27).

Jego słowa były nie tylko nowe, ale i skuteczne. Nowość była nie tylko w Jego sposobie mówienia czy działania, ale w samej osobie Jezusa: Słowa Bożego, które stało się ciałem, było wejściem Boga w nasze życie. Dlatego On jest zawsze nowy dla całej ludzkości, i za sprawą łaski Ducha Świętego Jego słowa są zawsze aktualne.

Nowości powinniśmy zatem szukać przede wszystkim w samej głoszonej Ewangelii: jest ona „Dobrą Nowiną”, radosnym głoszeniem „nadejścia królestwa Bożego obiecanego od wieków w Piśmie” (por. Lumen gentium, 5). Dlatego kiedy Jezus narodził się w skromnym żłóbku betlejemskim, anioł powiedział do pasterzy: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11). Dobrą Nowiną jest zatem głoszenie tajemnicy paschalnej Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, którą Kościół od czasów apostołów wiernie głosił całemu światu.

José Ocatvio Ruiz Arenas, Arcybiskup, sekretarz Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji
Za: L'Osservatore Romano, 29 czerwca 2012

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)