Licznik odwiedzin

17449059
Od 2011 roku
17449059

Benedykt XVI zamyka Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów potwierdzając pilność nowej ewangelizacji

W homilii podczas Mszy św. na zakończenie Synodu Biskupów, której Papież przewodniczył w Bazylice św. Piotra w niedzielę rano, 28 października, raz jeszcze potwierdził on, że trzeba „pilnie głosić na nowo Chrystusa tam, gdzie osłabło światło wiary, i ożywić Boży ogień”. Znalazły echo w homilii Benedykta XVI – która skupiała się głównie na postaci niewidomego Bartymeusza – tematy poruszane podczas trzytygodniowych prac XIII Zgromadzenia Generalnego.

Komentując ten fragment Ewangelii św. Marka, mówiący o cudownym uzdrowieniu, jakiego Jezus dokonał przed męką, Papież wyjaśnił, że nie jest rzeczą przypadkową to, iż mowa jest o osobie, której „oczy utraciły światło. Wiemy – dodał – że stan ślepoty symbolizuje człowieka, który potrzebuje światła Bożego, światła wiary, aby naprawdę poznać rzeczywistość i iść drogą życia”. Jest więc „istotne, aby uznać się za niewidomych, potrzebujących tego światła, w przeciwnym wypadku pozostaje się na zawsze ślepym”. A zatem Bartymeusz jest wzorem: „reprezentuje człowieka, który uznaje własną niegodziwość i woła do Pana z ufnością, że zostanie uzdrowiony”. I tak „w spotkaniu z Chrystusem, przeżytym z wiarą”, „odzyskuje na nowo światło, które utracił, a wraz z nim pełnię swojej godności”.

Toteż, zdaniem Benedykta XVI, „jest znamienne, że w chwili, kiedy kończymy zgromadzenie synodalne poświęcone nowej ewangelizacji, liturgia proponuje nam Ewangelię o Bartymeuszu”. A ponieważ „nowa ewangelizacja dotyczy całego życia Kościoła”, Papież wskazał raz jeszcze trzy wytyczne duszpasterskie, jakie wyłoniły się na Synodzie: odpowiednie katechezy w celu przygotowania do sakramentów inicjacji i pokuty; rozwijanie misji tam, gdzie głoszenie Ewangelii jeszcze nie dotarło oraz w krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej; dialog, prowadzony nowymi metodami i za pomocą nowych języków, z osobami ochrzczonymi, które oddaliły się od Kościoła. O Synodzie Papież mówił też w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, określając go jako „mocne przeżycie komunii kościelnej”. Po modlitwie maryjnej Papież wspomniał także o niszczącym huraganie, jaki przeszedł nad Kubą Haiti, Jamajką i Bahamami, oraz o trzęsieniu ziemi w Kalabrii i Bazylikacie.

Za: L'Osservatore Romano, 30 października 2012

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)