Licznik odwiedzin

17448862
Od 2011 roku
17448862

Synod uściśla, czym jest nowa ewangelizacja

Nowa ewangelizacja jest skuteczna w takiej mierze, w jakiej w Kościele zostaje ożywiona wiara, przeżywana przede wszystkim jako indywidualne doświadczenie spotkania Jezusa z Nazaretu. Przekonanie to jest bardzo rozpowszechnione wśród ojców synodalnych, którzy przedstawili je w różnych formach myślowych i językowych, właściwych kulturom,  które reprezentują.  W pewien sposób to właśnie przekonanie było punktem wyjścia drugiego tygodnia obrad synodalnych, poświęconego w szczególności precyzowaniu, czym jest nowa ewangelizacja, jak można ją realizować w kulturowym pluralizmie i w wierze jedynego przesłania chrześcijańskiego; w sytuacjach, gdzie chrześcijanie są mniejszością religijną, w warunkach  pokoju i wojny, kryzysu ekonomicznego i dobrobytu, ubóstwa i choroby.

Synod przedstawił szeroką panoramę poszukiwań prowadzonych zarówno w krajach o dawnych korzeniach chrześcijańskich, jak i w tych, gdzie wciąż trwa missio ad gentes.  Nie zaniedbując refleksji nad wyzwaniami stającymi przed wiarą chrześcijańską w żywym i zmiennym kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej. Można powiedzieć bowiem, że Synod toczy się z oknami otwartymi na najbardziej krytyczne punkty w odniesieniu do pokoju i życia osób w różnych częściach świata.

W ubiegłym tygodniu trzy wskaźniki przyczyniły się do stworzenia obrazu żywego i czujnego Synodu, który uwydatnił prymat wiary i miłości bliźniego przekładanej na konkretne znaki bliskości z tymi, którzy cierpią.

Tydzień ten otworzyło nadzwyczajne świadectwo wiary i poparcia dla Roku Wiary, jakim było przesłanie bpa Lucasa Ly Jingfenga, ordynariusza Fengsiang w Chinach. Dziewięćdziesięcioletni biskup odzyskał wolność w 1979 r. po dwudziestu latach więzienia w okresie  chińskiej rewolucji kulturalnej. Tego samego dnia kard. Tarcisio Bertone zapowiedział, że Papież postanowił wysłać do Syrii delegację, na znak bliskości i solidarności z całą ludnością, ciężko doświadczoną przez toczący się tam konflikt. Następnego dnia Również Sekretarz Stanu poinformował o innej ważnej inicjatywie Papieża w służbie ewangelizacji: w czerwcu przyszłego roku wszyscy nuncjusze, delegaci apostolscy i stali obserwatorzy Stolicy Apostolskiej przybędą do Rzymu, by wspólnie pogłębić znaczenie misji przedstawicieli papieskich w dzisiejszym świecie.  Chodzi tu o znak jedności słowa i czynów, którego Benedykt XVI, w uznaniu priorytetu głoszenia i świadectwa nad wszystkim innym, domaga się od Kościoła na wszystkich poziomach.

Cały obszar nowej ewangelizacji został przeanalizowany i opisany w licznych wystąpieniach ojców synodalnych, przez bratnich delegatów, przez zaproszonych zakonników i świeckich. Cechy nowego ewangelizatora zostaną doprecyzowane w końcowych propozycjach, podobnie jak kwestia pokładania zaufania w kobietach i młodzieży. Zostaną odpowiednio uwzględnione ekumeniczny wymiar nowej ewangelizacji, duszpasterstwo służby zdrowia i chorych jako ogromne pole jej krzewienia oraz nowość, jaką stanowi głoszenie Ewangelii w czasach nowych mediów. Stanowią one środowisko, w którym coraz częściej ludzie żyją i oddychają.

c.d.c

23 października 2012

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)