Licznik odwiedzin

17448990
Od 2011 roku
17448990

Confessio i caritas są filarami ewangelizacji. Droga nowej ewangelizacji również musi przebiegać w tych zatem kierunkach. Z takimi wskazówkami Benedykta XVI – zawartymi w improwizowanym rozważaniu, wygłoszonym podczas odmawiania modlitwy przedpołudniowej z ojcami zgromadzonymi w Watykanie w poniedziałek 8 października rano - rozpoczęły się prace XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, zwołanego, by rozważać temat «Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary».

I tak Papież – który wczoraj, podczas inauguracyjnej Mszy św. przypomniał zgromadzeniu, że «Kościół istnieje po to, by ewangelizować», oraz omówił sens i istotę misji — dziś rano wytyczył kierunki działania chrześcijanina, który jest powołany do szerzenia w świecie Ewangelii, która nie jest niczym innym niż Słowo Boże, a raczej «Bogiem, który mówi do człowieka», który uobecnia się wśród ludzi, by ich odkupić i zbawić. Poprzez Ewangelię Bóg «pokazuje, że jest żywy» jeszcze dziś, «przerywa wielką ciszę», «otwiera drzwi wygnania».

Chrześcijanin musi pozwolić Bogu, by przeniknął jego zmysły, umacniać więź z Nim poprzez modlitwę, «myśleć w sposób inteligentny» o swojej wierze i działać razem z Bogiem, by ją przekazywać światu. Benedykt XVI powtórzył tu koncepcję wielokrotnie już przedstawianą: bez Boga nic w Kościele nie ma sensu, ponieważ «nie możemy czynić Kościoła», nie zaczyna się on od naszych czynów; tylko «Bóg może stworzyć swój Kościół», możemy «tylko współdziałać» z Nim. Wypełniając tę misję, chrześcijanin «nie powinien być letni», napomniał Papież. I potwierdził, że środkami pozwalającymi działać człowiekowi w jedności z Bogiem są wyznawanie wiary i miłość bliźniego.

Wyznawanie wiary, o którym mówi Benedykt XVI, zawiera w sobie znaczenie martyrologium, w tym sensie, że zakłada ono gotowość do dawania świadectwa aż po ofiarę z własnego życia. To właśnie sprawia, powiedział Papież, «że jesteśmy wiarygodni».

Miłość bliźniego natomiast jest wyrazem ognia miłości, którym chrześcijanin rozpala bliźniego. «Tylko zapalając ogień miłości – wyjaśnił Papież – ewangelizacja staje się konkretna».

Po medytacji Papieża rozpoczęły się prace pierwszej kongregacji generalnej. Obecnych było 256 ojców synodalnych, przewodniczył kard. Jhon Tong Hon, arcybiskup Hongkongu, który wygłosił krótkie przemówienie wprowadzające. Następnie po relacji sekretarza generalnego, abpa Nikoli Eterovićia, relację przed dyskusją wygłosił relator generalny kard. Donald William Wuerl, arcybiskup Waszyngtonu.

Podczas niedzielnej Mszy św. Papież ogłosił doktorami Kościoła świętych Jana z Ávila i Hildegardę z Bingen.

9 październik 2012

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)