Licznik odwiedzin

17448862
Od 2011 roku
17448862

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» Czas misji Kościoła rozpoczynają te słowa Zmartwychwstałego, przytoczone w końcowej części Ewangelii św. Marka (16, 15). Kościół istnieje, ażeby ewangelizować, głosić zawsze i wszędzie «dobrą nowinę» wszystkim ludziom.

Mandat pozostaje ten sam, tak jak Jezus Chrystus, «wczoraj i dziś, ten sam także na wieki» (Hbr 13, 8), i Jego Ewangelia. Zmieniają się natomiast odbiorcy oraz warunki społeczne, kulturowe, polityczne i religijne, w których żyją.

Mandat misyjny Pana będzie rozbrzmiewał również podczas XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które zainauguruje w niedzielę 7 października Msza św., odprawiana przez Benedykta XVI na placu św. Piotra. Zresztą te właśnie słowa Jezusa Chrystusa były nicią przewodnią drugiego rozdziału Instrumentum laboris, zatytułowanego «Czas nowej ewangelizacji».

Jak wiadomo, zgromadzenie synodalne będzie obradowało do 28 października na temat «Nowa ewangelizacja dla przekazywania wiary chrześcijańskiej». Ważne jest, by dwa aspekty tematu Synodu pozostały nierozłączne. Temat wskazuje bowiem, że celem nowej ewangelizacji jest przekazywanie wiary. Z drugiej strony, proces przekazywania wiary, który napotyka różnego rodzaju trudności, zachodzi w ramach nowej ewangelizacji.

Przygotowanie i przebieg zgromadzenia synodalnego składają się na złożony i niełatwy proces, który wymaga wiele pracy i zaangażowania wielu osób. Zasadniczo splatają się w nim trzy aspekty: wymiar duchowy, teologiczna refleksja duszpasterska i przygotowanie techniczno-organizacyjne. Przede wszystkim jednak wszelkiej działalności synodalnej towarzyszy i ją ożywia modlitwa.

Nie zapominajmy, że chrześcijanin jest wezwany, by modlił się nieustannie (por. 1 Tes 5, 17), naśladując Pana. Tym bardziej spotkanie biskupów, przedstawicieli episkopatu całego świata, wokół Biskupa Rzymu, który przewodniczy Synodowi, nie mogłoby przebiegać w innym klimacie, jak tylko modlitwy. Modlitwa, która towarzyszyła pracom przygotowawczym — i której ikonę stanowi wczorajsza (4 października) pielgrzymka Benedykta XVI do Loreto — będzie zatem na poczesnym miejscu podczas prac synodalnych. Nieprzypadkowo, obok auli, w przylegającej do niej kaplicy, będzie wystawiony Najświętszy Sakrament, aby uczestnicy zgromadzenia przed zebraniami i po nich mogli modlić się przed Mistrzem, który wciąż posyła swoich uczniów na drogi świata, by głosili Ewangelię, «dobrą nowinę» również dla współczesnego człowieka.

Zresztą trwanie w modlitwie, a także słuchaniu i refleksji, z pewnością wzmoże kolegialną miłość wśród biskupów, a także między nimi i Biskupem Rzymu, głową kolegium biskupów. Ponadto udział w pracach wybitnych przedstawicieli ludu Bożego jeszcze bardziej umocni więzi między wszystkimi członkami Kościoła katolickiego. Również obecność bratnich delegatów nada zgromadzeniu synodalnemu znaczący aspekt ekumeniczny. Razem z nimi będziemy się modlić, aby jak najszybciej urzeczywistniło się pragnienie Pana Jezusa: «aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś» (J 17, 21).

Rozległe dzieło ewangelizacji i nowej ewangelizacji dzisiejszego świata wymaga udziału wszystkich Kościołów i wspólnot kościelnych. Stąd konieczność towarzyszenia temu procesowi modlitwą i świadectwem życia chrześcijańskiego, złączonym z głoszeniem z odnowioną siłą, w jedności z Benedyktem XVI, następcą św. Piotra Apostoła: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego» (Mt 16, 16).

Nikola Eterović, Sekretarz generalny Synodu Biskupów
L'Osservatore Romano, 6 października 2012

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)