Licznik odwiedzin

16949336
Od 2011 roku
16949336

 

Galeria zdjęciowa

Zgromadzenie Plenarne Przełożonych Generalnych (UISG) odbywa się w Rzymie co trzy lata. Temat przewodni XX Zgromadzenia Plenarnego brzmiał: "Tkanie globalnej solidarności dla życia" i uczestniczyło w nim 860 Przełożonych Generalnych żeńskich Zgromadzeń Życia Apostolskiego, z 80 różnych krajów. Zebranie odbyło się w dniach od 9 do 13 maja 2016 r.

 Pośród zgromadzonych były Siostry generalne, które przybyły z krajów silnie dotkniętych konfliktami i wojną, gdzie ludzie doświadczają cierpienia i są izolowani od świata.  Inne Siostry pochodziły z krajów, w których katolicyzm jest postrzegany jako zagrożenie i stanowi przyczynę do prześladowania..

To Zgromadzenie Plenarne było ważnym wydarzeniem kościelnym dla członkiń wspólnot życia zakonnego. Współpraca, współodpowiedzialność i solidarność wśród zgromadzeń wydaje się być odpowiedzią najbardziej profetyczną, aby sprostać globalnym wyzwaniom w odniesieniu do Ewangelii.

Sr. Carmen Sammut, MSOLA, Prezydent UISG powiedziała, że: "Naszym pierwszym celem jest ... poznanie od wewnątrz kontekstów i sytuacji w jakich żyjemy we wszystkich zakątkach świata". S. Carmen pomogła przełożonym generalnym zastanowić się nad tym, jak nasze apostolskie wspólnoty żyją na całym świecie; wiele z nich żyje na geograficznych i egzystencjalnych peryferiach. Dzięki współpracy można być bardziej efektywnym w działaniu i w służbie potrzebującym. Uczestniczki spotkania zastanawiały się, co to znaczy być dzisiaj osobą zakonną, żyjącą i działającą na wzór Jezusa. Słuchając siebie nawzajem, Przełożone Generalne podjęły pewne decyzje, zadania na rzecz wartości życia na naszej planecie, w sprawie zmarginalizowanych - ubogich, opuszczonych, doświadczanych ludzi, a także w celu bardziej skoordynowanego międzyzakonnego wspólnego zaangażowania się jako osoby konsekrowane.

Zebranie to miało jeszcze inny wymiar, a mianowicie było okazją do uczczenia 50. rocznicy istnienia UISG, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2015 r. Wspomnienie i podkreślenie tego wydarzenia miało charakter wdzięczności okazanej wszystkim tym, którzy od czasu Soboru Watykańskiego II przyczynili się do rozwoju Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych, która dziś jest dziełem dojrzałym.

 

Wzruszającym i wzmacniającym doświadczeniem była prywatna audiencja u Papieża Franciszka w Auli Pawła VI w Watykanie, który poświęcił wiele czasu, aby odpowiedzieć na pytania Przełożonych Generalnych, przygotowane przez Zgromadzenie UISG. Ojciec Święty bardzo ceni sobie posługę sióstr zakonnych w Kościele i dał temu wyraz nie pomijając żadnego pytania.  

Zgromadzenie Plenarne zakończyło się Eucharystią w dniu 13 maja, której przewodniczył Ks. Kardynał João Braz de Aviz, Prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Niewątpliwie Zgromadzenie Plenarne UISG wsparło i zachęciło Siostry Generalne do kontynuowania misji bycia proroczym głosem i świadectwem w Kościele i na świecie oraz do wzmocnienia wspólnych działań międzyzakonnych.

 

Nasza Przełożona Generalna, S. Izabela Świerad, jako członkini Zarządu UISG od 2013 r., była jedną z sióstr bezpośrednio zaangażowanych od samego początku w przygotowanie  i przeprowadzenie tego udanego zebrania. Członkinie zespołu UISG miały okazję spotkać się osobiście z Papieżem Franciszkiem i wyrazić mu swoją wdzięczność. Siostra Izabela poprosiła Ojca Świętego o modlitwę i błogosławieństwo dla naszej zbliżającej się Kapituły Generalnej.

Pośród dwunastu tłumaczy z całego świata, S. Marta Siłuch z Polskiej Prowincji, posługiwała jako tłumacz z języka włoskiego na polski.

spm/cg

 www.internationalunionsuperiorsgeneral.org

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)