Licznik odwiedzin

16949266
Od 2011 roku
16949266

W Święto Młodzianków miało miejsce spotkanie trojga Pallotyńskich Przełożonych Generalnych Wspólnot Centralnych Zjednoczenia: Ks. Jacoba Nampudakama, Rektora Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, S. Ivete Garlet, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego, oraz S. Izabeli Świerad, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Spotkanie odbyło się w Domu Generalnym Sióstr Misjonarek i było poświęcone sprawom poszczególnych Zgromadzeń w świetle rozwoju Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. W atmosferze braterskiej komunii i troski o wspólne dobro przełożeni generalni dzielili się ważnymi informacjami z zakresu ich pracy oraz zastanawiali się nad tematami, które mogą być w przyszłości podjęte w imię wspólnej i dobrej  współpracy.

Dyskusja i refleksja dotyczyła następujących tematów: duchowej odnowy wszystkich członków, wkładu wspólnot centralnych w większy rozwój Zjednoczenia i jego animację, współpracy trzech wspólnot w dziedzinie formacji, misji i charyzmatu oraz organizacji rocznego kursu pallotyńskiej duchowości w Rzymie. Spotkanie dostarczyło wszystkim nowej energii w podejmowaniu wielu wspólnych inicjatyw na przyszłość.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)