Licznik odwiedzin

16949178
Od 2011 roku
16949178

Rzym, 19 maja 2013

Kronika

z Niedzieli Zesłania Ducha Świętego 2013

[PDF]

[Galeria zdjęciowa]

Znak, który wyznacza drogę komunii

dla Zgromadzeń Sióstr powstałych z pragnienia św. Wincentego Pallottiego.

Zgromadzenie Sióstr Apostolstwa Katolickiego i Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

Rocznica 175. lecia naszego początku uczyniła wspaniałym świętem Zesłanie Ducha Świętego, „namaszczając” nasze serca niezniszczalną Miłością. Spadł na nas “deszcz łaski”, wybuch nieogarnionej radości, głębokiego wzruszenia, kiedy  to kontemplując chwałę Bożą jaśniejącą w naszych sercach, doświadczaliśmy, że Bóg,  na przestrzeni dziejów, może dokonywać wielkich  dzieł pomimo przeszkód zrodzonych z ludzkiej ułomności.

Wspaniałym wydarzeniem było dla nas spotkanie się w kościele Zbawiciela na Fali, kiedy to  późnym popołudniem, członkowie  Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego: księża, bracia, siostry i świeccy, trwali w dziękczynieniu świętując istnienie naszych Zgromadzeń.

Wcześniej, przez kilka dni byłyśmy wszystkie zaangażowane w przygotowanie tego wydarzenia. Przede wszystkim dwie Przełożone Generalne: s. Serena Cambiaghi i s. Izabela Świerad, które pragnęły ofiarować Przesłanie skierowane do wszystkich naszych sióstr rozsianych po całym świecie.

Współpraca przyniosła owoc: siostrzany chór i pieśni inspirowane Liturgią dnia, procesja na rozpoczęcie Mszy św. z symbolami wyrażającymi piękno i bogactwo naszego charyzmatu i duchowości, które ciągle pozostają żywe, aktualne i którymi pragniemy się dzielić:

Ikona Pentecoste ukazująca nasze pragnienie pozostawania zawsze w Wieczerniku, aby z niego czerpać moc ducha i nieść wszystkim Radosną Nowinę;

Świeca i kwiaty wyrażające zaangażowanie i pragnienie ożywiania i rozpalania ognia miłości oraz mocy duchowej w nas i w każdym przejawie chrześcijańskiego życia, w miejscach w których żyjemy i działamy;

Reguła Życia z podstawowymi zasadami, aby przemieniać nasze życie w Chrystusowe;

Klucz, aby ponownie przeżyć moment, w którym 175 lat temu, św. Wincenty Pallotti otworzył drzwi Pia Casa. Te dwa symbole były zaproszeniem, by prosić Ducha Świętego, aby uczynił nas otwartymi na Jego natchnienia, na Jego potężne i delikatne zarazem działanie, na znaki czasu, na krzyk tych, którzy cierpią, na przyszłość, na nadzieję, na wierność Bogu.

Na urodziny idzie się zawsze z prezentem; wzruszającym był dar zobowiązania napisany przez każdą siostrę, aby wyrazić miłość do naszej Rodziny, wierność, ufność i pewność, że Pan wskaże nam drogę do przebycia dziś i w przyszłości.

Rektor Generalny SAC, Ks. Jacob Nampudakam, który przewodniczył uroczystościom rozpoczął od życzeń, aby ten dzień pozostał dla wszystkich pamięcią historyczną jedności, komunii i nowego życia dla przyszłości. Podarował nam również szczególną homilię, którą zachowamy z wdzięcznością. Wychodząc od Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 30, 19-20) postawił nas na rozdrożu życia  i śmierci, przypominając nam, że oba Zgromadzenia, którym początek dał  nasz święty Założyciel rozwijały się i żyły, bo ktoś kiedyś podejmował wybory życia ku przyszłości, budując nasze dzisiaj. Przywołując słowa dwóch Przełożonych Generalnych z Przesłania: “ Chcemy razem wyrazić naszą wdzięczność za 175 lat naszego istnienia. Osobiste świadectwo życia każdej z nas niech będzie najlepszym darem dziękczynnym i środkiem ewangelizacyjnym, aby pomóc dzisiejszemu światu odkryć na nowo Jezusa Chrystusa i piękno życia w komunii z Bogiem ”, Ks. Jacob przypomniał o prostym, ale zdecydowanym świadectwie sióstr, które "żyją już w Bogu", a pozostawiły piękny wzór do naśladowania.

Zwrócił on także naszą uwagę na ważność Wieczernika, aby trwać w Bogu, a także na misyjność Kościoła, która jak naucza Papież Franciszek, musi prowadzić nas na peryferie ludzkiej egzystencji. Podkreślił, że nasze Zgromadzenia powstały z natchnienia Ducha Świętego, aby dotrzeć do osób najbardziej zagrożonych w tamtym czasie. Pallotti szukał świętych kobiet, dyspozycyjnych na przyjęcie „pełni i ducha Jezusa Chrystusa” (cfr OO. CC.  IV,  pp. 24-26). Na zakończenie ks. Rektor życzył nam odwagi i mocy, aby móc odpowiadać na inspiracje Ducha Świętego, aby iść gdziekolwiek nas pośle z Dobrą Nowiną, opowiadając się w zdecydowany sposób za życiem.

Wzruszającym momentem było odnowienie konsekracji zakonnej. Obie Siostry Generalne w towarzystwie swoich Wikarii, które trzymały w dłoniach światło, podjęły dialog ze Wspólnotą prowadząc ku odnowieniu  postanowienia naśladowania Jezusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego, według rad ewangelicznych i misji Kościoła, w naszej  Rodzinie zakonnej i w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, zawierzając Królowej Apostołów opiekę nad naszym darem wierności i przynależności. Akt odnowienia zakończył się wyśpiewanym Amen z wdzięcznością i radosną wiernością Panu.

Niezapomnianym pozostanie także moment zakończenia Uroczystości zaraz po błogosławieństwie Celebransa. „Nasz kochany Założyciel, tu i teraz, w tej świątyni gdzie przechowujemy i czcimy Jego relikwie, pragnął zebrać nas wszystkie swoje córki razem i ogarnąć więzią jedności. W tym świętym miejscu, które jest Centrum Duchowości ZAK, św. Pallotti zapewnia nas raz jeszcze o swojej bliskości, przekazuje nam swoją zapewnienie i przesłanie jak 175 lat temu. Nasze Siostry Przełożone Generalne przez symboliczny gest pragną wyrazić nasze szczere uczestnictwo  w marzeniu naszego Założyciela, który chciał nas widzieć zjednoczone dla chwały Bożej i dla świadectwa, że Miłość Nieskończona i Miłosierdzie są dla wszystkich. Pozwólmy się ogarnąć wszystkie razem, aby wspólnie kontynuować drogę ku Bożej przyszłości, w pokorze i jedności”.

Przy tych słowach, dwie siostry wspierane przez s. Izabelę i s. Serenę opasały wszystkich zebranych w kościele dwiema wstęgami: białą i czerwoną z zapisanymi słowami naszego Założyciela: "Zgromadzenie będzie błogosławione przez Boga" i "Kocham Was w Bogu, ściskam Was w Bogu”.* W tym geście  siostry pragnęły ogarnąć uściskiem jedności i komunii wszystkich zgromadzonych, co wywołało burzę emocji i zostało przyjęte gromkimi brawami. Siostry Generalne wymieniły się wstęgami i zachowają je jako przypomnienie tego wydarzenia, jako zobowiązanie na przyszłość. Po czym razem podpisały na ołtarzu Przesłanie do wszystkich sióstr.

Następnie członkinie Rad Generalnych obu Zgromadzeń, Przełożony Generalny SAC ks. Jacob Nampudakam, Siostra Sara Carfagna Prowincjalna Prowincji "Królowej Apostołów" Sióstr Pallotynek Rzymskich wraz z s. Bartolomeą, Corrado Montaldi Przewodniczący włoskiej Krajowej Rady ZAK, ks. Tadeusz Wojda SAC z Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, siostry ze wspólnoty Via Moncenisio i siostry z Prokury, zostali zaproszeni na wieczór z kolacją do Domu Generalnego Sióstr Misjonarek Pallotynek.

Pięknie udekorowana sala, stół przybrany na tę okazję świecami, kwiatami, koralikami i czerwonym tiulem, stworzyła podniosłą atmosferę święta. Dużo radości, oprócz smacznego posiłku, dostarczył nam także wymowny pokaz zdjęć, ukazujący wspomnienia niektórych momentów naszej wspólnej historii, różnych formalnych i nieformalnych spotkań pomiędzy siostrami obu Zgromadzeń, które miały miejsce w ostatnich latach.

Nasza historia nie była łatwa, ale jesteśmy tutaj i chcemy otworzyć się - jak powiedział Papież Franciszek w homilii podczas uroczystości Zesłania Ducha Świętego – na nowość, na harmonię i na misję.

Pan korzystał z wydarzeń, pozornie negatywnych, aby stworzyć historię pełną niespodzianek, które   są owocem Jego wielkiej Miłości i Miłosierdzia. Jesteśmy pewne, że będzie nas nadal zdumiewał. To nie my tworzymy jedność, ale Duch Pana nam ją ofiarowuje; musimy tylko otworzyć drzwi serca, aby pozwolić Jemu działać. To On tworzy harmonię w różnorodności bez ujednolicania.

Niech ta Rocznica pomoże nam realizować marzenie św. Wincentego Pallottiego we współpracy z członkami ZAK. Zjednoczeni przez więzi wzajemnej miłości i apostolskiej gorliwości, zgodnie z tożsamością i powołaniem każdego, wypełniajmy misję Chrystusa poprzez różne dzieła apostolskie na Nieskończoną Chwałę Bożą, dla zbawienia dusz i dla zniszczenie grzechu. Niech nas wspiera w tym łaska  Boża i nasza Patronka, Królowa Apostołów.

* Patrzę na Was w Bogu, zajmuję się Wami w Bogu, ściskam Was w Bogu, pozdrawiam Was w Bogu, kocham Was w Bogu i w Bogu będę zawsze zjednoczony z wszystkimi waszymi dziełami; aby osiągnąć wspólne zjednoczenie w Bogu, w Królestwie Niebieskim wychwalając na wieki Miłosierdzie Boże. Zgromadzenie jest błogosławione i będzie się rozwijać. (św. Wincenty Pallotti)

 

S. Sara Carfagna CSAC,

Przełożona Prowincjalna włoskiej Prowincji pw. Królowej Apostołów.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)