Licznik odwiedzin

16949356
Od 2011 roku
16949356

„ Kroczymy pełni oczekiwań
Po omacku ciemną nocą
Ty spotkasz nas w Adwencie naszych dziejów
Jesteś dla nas Synem Najwyższego.
Wierzę, Panie, wierzę!
Ze świętymi, którzy kroczą razem z nami, O Panie, prosimy Cię:
Przymnóż nam wiary!

Z tymi słowami hymnu Roku Wiary na ustach i w sercu wchodzimy w czas nowej nadziei, nowych oczekiwań i wysiłków wzrastania w wierze. Wierzymy, że będzie to czas łaski i rozpalenia wiary i miłości w nas samych i w całym Kościele. Wiele z nas, sióstr ze wspólnoty Domu Generalnego i Prokury, uczestniczyło 11 października w uroczystej Mszy św. na otwarcie Roku Wiary, dokładnie w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II.

W naszych myślach i sercach pragnęłyśmy zanieść na plac św. Piotra wszystkie nasze współsiostry i członków Zjednoczenia, gdziekolwiek żyją i pracują, wszystkich, którzy pragnęliby uczestniczyć w tym wielkim i historycznym dla Kościoła wydarzeniu, aby wspólnie prosić: Przymnóż nam wiary!

Tak jak podkreślał to Benedykt XVI w czasie swojej homilii, czuliśmy, że nie jest to tylko moment przypominający wielkie wydarzenie z przeszłości, ale wydarzenie otwierające nas w kierunku przyszłości, na wezwanie Nowej Ewangelizacji. Papież mówił do nas wszystkich z przekonaniem: „Uważam, że rzeczą najważniejszą, szczególnie przy takiej okazji jak obecna, winno być ożywienie w całym Kościele tego pozytywnego napięcia, tego pragnienia, aby głosić na nowo Chrystusa współczesnemu człowiekowi”.

Słuchając Ojca Świętego, czujemy się przynaglone do zadania sobie pytania: w jaki sposób my, Siostry Misjonarki Pallotynki, możemy ożywić naszą relację z Chrystusem, aby odnaleźć nowy entuzjazm, który pozwoli nam pomagać innym odnajdować obecność Pana w ich życiu.

„ Kroczymy w dniach, które nam dajesz,
U boku naszych braci.
Ty nas wiedziesz drogami tego świata,
Jesteś dla nas nadzieją kresu.
Wierzymy, Panie, wierzymy!

Wraz z Kościołem, w którym Twoje jest królestwo, O Panie, prosimy Cię: Przymnóż nam wiary! Wierzę, Panie! Przymnóż nam wiary!

Nie mogło zabraknąć też tego dnia członków Pallotyńskiej Rodziny na placu św. Piotra w wieczornych godzinach na czuwaniu zorganizowanym przez Akcję Katolicką. Dokładnie 50 lat temu plac św. Piotra zgromadził liczne rzesze wiernych, którzy pragnęli wyrazić swoją wdzięczność Papieżowi Janowi XXIII za odwagę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Historia się powtórzyła i tego wieczoru 40.000 wiernych z zapalonymi świecami w ręku przybyło, aby podziękować Papieżowi Benedyktowi XVI za rozpoczęcie Roku Wiary, jako ważnej inicjatywy Nowej Ewangelizacji.

Ojciec Św., przemawiając do zgromadzonych z okna domu papieskiego, z odwagą i pokorą wspominał trudne i bolesne doświadczenia czasu posoborowego, ale jednocześnie ukazywał je jako czas nowej wiosny Kościoła. Każdy z nas usłyszał słowa nadziei: Bóg nigdy nie opuszcza swojego ludu! Jest wiele znaków, które ukazują nam prawdę o Jego rzeczywistej obecności, na przykład wiele nowych charyzmatów w Kościele.

Przed końcowym błogosławieństwem Papież Benedykt XVI przypomniał słowa papieża Jana XXIII, który podczas takiego samego czuwania w 1962 roku, przemawiając z tego samego okna do rzeszy Rzymian, powiedział: „Jak wrócicie do domu, przekażcie ciepłe słowo dla wszystkich chorych i starszych osób, przekażcie pocałunek dla waszych dzieci. Powiedzcie im: to jest od Papieża!”. Tymi samymi słowami Ojciec św. Benedykt XVI zwrócił się do obecnych: „Wróciwszy do domu, przekażcie waszym dzieciom pocałunek i powiedzcie im : to jest od Papieża!”

Życzymy, abyśmy wszyscy mogli odnajdywać piękno i bogactwo naszej wiary jako daru i zarazem wyboru, którego trzeba dokonywać dzień po dniu.

Wierzę, Panie!
Przymnóż nam wiary!

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)